Skip to content

Grundläggande Statistik

Om kursen
Har ni funderat på vad olika statistiska begrepp betyder eller hur statistik kan utgöra en del av ett beslutsunderlag i er verksamhet?

Här studeras grunderna i statistisk metodik, såsom diagram, tabeller och beskrivande mått. Fokus ligger på hur man drar nytta av statistik i det dagliga arbetet. Teori varvas med praktiska exempel.

Introduktion till det statistiska ämnesområdet och grundläggande begrepp
I denna modul läggs grunden för den statistiska förståelsen.

Populationer och stickprov

Stickprovsdesigner

Definition av variabelbegreppet

Visuell framställning av variabler i diagram

Frekvenstabeller och korstabeller

Metoder för att sammanfatta variabler (medelvärde, andelar, median, kvartiler, standardavvikelse)

Datainsamling
Här presenteras arbetsmetoder för datainsamling, både genom utnyttjande av sekundära källor och genom egen insamling av data.

Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod

Primärdata och sekundärdata

Enkäter och enkätkonstruktion

Datakvalitet

Praktisk tillämpning
Introduktion till metoder för lagring, visualisering och analys av data.

Grundläggande statistik

Tid: Allt från några timmar, heldag eller längre program. Datum enligt önskemål. 
Plats: Hos kund eller i våra lokaler i Waterfront Building, Stockholm city
Kursmaterial: Ingår
Diplom/intyg: utfärdas efter kursgenomförande
Antalet platser: Begränsat till 10 personer per kursomgång.
Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som använder siffror och data i ditt arbete
Förkunskap: Inga förkunskaper i statistik krävs. Kursen är oberoende av programvara.

Kontaktuppgifter:
fredrik.thano@sygain.se
Tel +46(8)121 464 24